Södertälje kanal


Illustration ur Svenska Familj-Journalen 1881


Redan under medeltiden fanns tanken på att bygga en kanal förbi Tälje. Engelbrekt gjorde ett försök på våren 1435 men med tanke på de resurser man hade på den tiden så var försöket dömt att misslyckas. Tidigare, under Birkas blomstringstid på 800-talet var farleden förbi Tälje fortfarande farbar. Sedan har landhöjning och grus och slam från Mälaren gjort leden ofarbar. Därefter fick båtar dras på rullar mellan Mälaren och saltsjön. Flera försök gjordes under åren med kanalgrävningar, men det var först i början av 1800-talet som man på allvar skred till verket. Till en början fick man hjälp av militären som tillsammans med anställda arbetare grävde för hand. Men kriget med Ryssland 1808-09 gjorde att den militära hjälpen uteblev. Istället kom ryska krigsfångar att användas. Efter kriget fick man åter hjälp av militären. Feberepidemier, problem med framträngande vatten och annat gjorde att arbetet drog ut på tiden.

Den 7 oktober 1819 var det dock dags att inviga kanalen och därmed farleden genom Tälje, som ej varit farbar på nästan 1 000 år. Datumet var dessutom konung Karl XIII: s födelsedag.MÄLARHAMNEN

Mälarhamnen med gamla slussen i förgrunden
Mälarhamnen
Foto: okänd ur Lars Johnsons saml.


Mälarhamnen fotograferad i början av 1970-talet
Mälarhamnen
Foto: Lars JohnsonSLUSSEN

ursprungliga slussen
Vykort postgånget 1908 som visar den ursprungliga slussen


Över slussen fanns från början en rullbro av trä, som byttes mot en av järn 1889.
Slussen
Slussen Södertelge, på ett vykort utgivet av Axel Lundmarks Bokhandel i Södertelge, postgånget 1909


Som komplement till övergången på slussen så fanns även möjligheten att låta sig ros över kanalen.
Slussen
Rodden i Norra kanalen, vykort stämplat 1906

Vintertid lades en gångbro över isen

Torrskodd öfver kanalen
Vykort i min samling

ursprungliga slussen
ursprungliga slussen ursprungliga slussen
Rester av den ursprungliga slussenSVÄNGBRON

den första svängbron
Illustration ur Svenska Familj-Journalen 1881


den första svängbron
Den första svängbron på vykort från 1906


Den första bron, en svängbro i trä byggdes 1823, kom 1910 att ersättas av en svängbro i järn.

den nya svängbron
Kanalparti med svängbron på vykort postgånget 1914


JÄRNVÄGSBRON


Järnvägsbron tillkom 1859-60 när västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg byggdes.
Den ursprungliga sträckningen gick längre norrut än dagens.

Järnvägsbron
Illustration ur Svenska Familj-Journalen 1881

S/S Norden passerar järnvägsbron
Järnvägsbron
Vykort i min samling, postgånget 1907

Järnvägsbron
Vykort

Järnvägsbron
Vykort


JÄRNVÄGSBRON - SENARE

Den nya järnvägsbron stod klar 1924 i samband med att även kanalen breddades och rätades ut.
Järnvägsbron
Vykort i min samling

Järnvägsbron
Järnvägsbron 1974

Järnvägsbron
Järnvägsbron och motorvägsbron 2002


Bygget av den nya järnvägsbron


MAREN

Längst in i Maren låg Saltsjöhamnen.
Maren
Saltsjöhamnen, handkolorerat vykort

Maren
Skutor vid Marenplan, av vedtravarna att döma så bör det vara under första världskriget, handkolorerat vykort

Maren
Foto: Axel Eliasson ur min saml.
Saltsjöhamnen 1929 med S/S Ejdern bakom skutorna.


Maren
Saima och Mälarvåg i vintervila, mars 1936. Foto: Sigurd Ericsson (min morfar)

Maren
Maren 1936. Foto: Sigurd Ericsson (min morfar)


Satsjötorget, Maren i bakgrunden
Södertelge Kanal II på väg in i Norra Kanalen, vykort postgånget 1906

Södertelge Kanal II
Södertelge Kanal II assisterar två skutor på väg in i norra kanalen, vykort.

Kanalen
På detta vykort som är postgånget 1911 ser man hur kanalen ursprungligen slingrade sig fram

Kanalen
Detta är de enda resterna av den ursprungliga kanalenKLAFFBRON - MÄLARBRON


1917 påbörjade man en utbyggnad och rätning av kanalen. På grund av bl.a. en strejk som varade från hösten 1919 till hösten 1920 så försenades arbetet kraftigt. Den tilltagande arbetslösheten under början av 1920-talet gjorde dock att bygget , under åren 1921-23, till stor del bedrevs som nödhjälpsarbete . Den 17 november 1924 var det åter dags för en kunglig invigning av kanalen. Den här gången av Gustav V.


Klaffbron
Invigningen av Mälarbron den 17 november 1924
till höger bogserbåten Södertälje Kanal

Klaffbron Klaffbron
Landsvägsbron på vykort. Kallades allmänt för Klaffbron

Mälarhamnen ligger straxt norr om Mälarbron. Mellan Mälarhamnen och Mälarbron låg den första slussen.
Mälarhamnen
Mälarhamnen, sedd från Klaffbron

Senare har kanalen fördjupats ånyo, dels under 1970-talet då vår nuvarande kung Karl XVI Gustav fick äran att 1976 förrätta invigningen. Det var i samband med den senaste breddningen av kanalen som den gamla vackra klaffbron revs och ersattes med nuvarande bro.

Klaffbron
Den nya bron, fotograferad 1974

Klaffbron
Mälarbron, fotograferad 2002

Det den saknar i skönhet uppvägs kanske av funktion.


DEN NUVARANDE SLUSSEN


Slusskontoret hade större fönster förr.
Ångfartyget Pallas passerar i slussen. Hon lades upp i 1939, varför kortet är taget innan dess.
Slussen
Vykort i min saml.

Ett par pråmar på väg genom slussen.
Slussen
Vykort i min saml.

Nya Södertälje på väg genom slussen.
Slussen
Vykort i min saml.

Slussen 1974
Slussen Slussen

Slusskontoret hösten 2002
Slussen
Foto: Lars Johnson

Så här ser det ut inuti kanalkontoret: VTS Södertälje


MOTORVÄGSBRON OCH SALTSJÖBRON

På 1960-talet byggdes Motorvägsbron i de södra delarna av Södertälje för att leda biltrafiken utanför stadskärnan. Tidigare gick trafiken genom centrum, med stora trafikproblem som följd.
Under 1990-talet har ytterligare muddringsarbeten utförts i kanalen. 2002 invigdes den nya Saltsjöbron. Invigningen försenades av att klaffmaskineriet havererade strax innan det högtidliga öppnandet. Bron löper paralellt med motorvägsbron.
Saltsjöbron Saltsjöbron Saltsjöbron
Närmast saltsjöbron, sedan motorvägsbron och längst bort järnvägsbron, kortet taget nedanför Världsholmen - söderut.

Broklaffen anländer juli 2001
Data om kanalen

Längd5,2 km
Slussar1
LyfthöjdMax 1,2 meter
Max längd fartyg135 meter
Max bredd fartyg19 meter
Max djup fartyg7 meter
Högsta masthöjd40,5 meter


Källor: Södertälje Stads historia del 2, Kanalen (utställningsprogram från Torekällbergets museum 1973) av Göran Gelotte, Info från Södertälje kommun. Äldre vykort samt egna bilder.


Tillbaka till startsidan för Södertälje
Tillbaka till startsidan