Fryksdalen

Byggd 1875 på Eriksbergs mekaniska verkstad som kombinerat last- och passagerarfartyg. Vid leveransen benämndes fartyget BERGSÄNG efter en gård med samma namn. När fartygets sattes i trafik ändrades emellertid fartygets namn till FRYKSDALEN. Några år efter att den här bilden togs byggdes FRYKSDALEN om till bogserbåt.
Text: Håkan Larsson

Fryksdalen i Torsby hamn 1898
Foto (detalj av): troligen August Pehrsson i Håkan Larssons saml.

Fryksdalen går på lättgång norrut, mitt för Öjenäs i Lysviks socken
Fotot är lånat av Per-Yngve Olsson i Torsby. Fotot är taget med lådkamera på 1920-talet av Per-Yngves faster som var restauratris ombord i passagerarbåten Selma Lagerlöf. Via Håkan Larsson.

Fryksdalen upplagd på slipen söder om Fridhems ångsåg i Torsby. Flera stora träpråmar syns utefter stränderna i Röjdälvens mynning.
Foto genom Tord Särnmark i Torsby, via Håkan Larsson.

Bogserbåten Fryksdalen med besättning och annat manskap. På bryggdäck står skepparen Gustaf Hackman. När Fryksdalen byggdes om till bogserbåt strax efter sekelskiftet 1900 placerades styrhytten på detta bryggdäck, som endast var uppburet av smala stolpar. Under bryggdäcket förvarades den meterved som utgjorde fartygets bränsle. Den smala landgången var en vanlig konstruktion som användes vid långgrunda stränder för att man med kärror (vedrävar) skulle kunna forsla ut ved till bogserbåtarna.
Fotot, som troligen är från 1920-talet, har tillhört f. flottningsförmannen Alfred Sandberg, via Håkan Larsson.

Ångbåtarna Selma Lagerlöf, Gösta Berling och Fryksdalen, i vinterförläggning vid Torsby faktori den 21/12 1924 kl. 1.55 em.
Foto och anteckning: G. H. Arrhénborg, Torsby, via Håkan Larsson.

Bogserbåten Fryksdalen och rederisystern Selma Lagerlöf ligger inne vid hemmabryggan utanför faktoriet i Torsby. Besättningen ser ut vara på väg hem för dagen.
Foto efter Alfred Sandberg, Oleby, via Håkan Larsson.

Fryksdalen med besättningsmän, uppställda för fotografering, troligen i början av 1930-talet.
Foto efter Alfred Sandberg, Oleby, via Håkan Larsson.

När Fryksdalen skulle sjösättas efter torrsättning 1943 blev det problem. Slipvagnen kärvade och bogserbåtshjälp fick tillkallas. Här har både Harald och Billerud kommit på plats och börjat dra tillsammans. På slipens båda sidor ses två uttjänta träpråmar som har fyllts med sten och sänkts som erosionsskydd.
Foto Ingmar Frykman via Håkan Larsson.

En studie av förstäven på Fryksdalen strax innan sjösättningen
Foto Ingmar Frykman via Håkan Larsson.

Skepparen Gustaf Hackman och maskinisten Edvin Holmberg begrundar problemen
Foto Ingmar Frykman via Håkan Larsson.

Fryksdalen i färd med att koppla ett timmersläp bestående av landvirke någonstans utefter Frykens stränder.
Foto Bergström i Bada, via Håkan Larsson.

Foto Bergström i Bada, via Håkan Larsson.

Efter krigsslutet avvecklades Ångbåtsaktiebolaget Fryksdalen. Passagerarbåten Gösta Berling och lastbåten Fryken hade sålts som skrot 1940, och Selma Lagerlöf såldes till ett nybildat turisttrafikbolag. Gamlingen Fryksdalen såldes till Fryksdalens Flottningsförening, som ungefär samtidigt hade köpt in ångbåten Harald från ett annat privatrederi. Vid timmerbogsering i öppen sjö gick båtarna vanligtvis sammankopplade i par. Syftet var att spara personal. Endast en rorgängare och en ambulerande maskinist behövdes på varje vakt, även om det naturligtvis fanns personal ombord som kunde bemanna båda båtarna då de gick var för sig genom de trånga sunden.
Foto: Olle Olsson, Oleby, via Håkan Larsson.

Flottningsföreningen lät installera oljeeldning (Grönlinds oljefyrning) i båda ångbåtarna. I samband med ombyggnaden togs styrhytten ner från övre däck och placerades direkt på Fryksdalens huvuddäck.
Foto: Olle Olsson, Oleby, via Håkan Larsson.

Harald och Fryksdalen i Torsby hamn hösten 1948
Foto: Göte Olsson, Torsby, via Håkan Larsson.

Håkan Larsson har författat alla bildtexter


Tillbaka till båtar på Fryken
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan