Fryken II

Byggd av CJ Wennbergs Mek Verkstad i Karlstad 1927
12,2 x 3,1 m
2-cyl Bolinder tändkulemotor på 40 hkr, ersatt av en gengasdriven Nash under wwII. 1946 ersatt av en Ellwe 70 hkr högtrycksdiesel vilken 1959-60 ersattes av en Volvo MD 96 på 127 hkr. 1975 monterades en Volvo TD 100 på 250 hkr.

Byggd som odäckad motorvarpbåt av C J Wennbergs mekaniska verkstad i Karlstad 1927, för Fryksdalens Flottningsförening i Torsby. Dimensioner: 12,2 x 3,1 m. Den ursprungliga motorn var en tvåcylindrig Bolinder tändkulemotor på 40 hästkrafter som drev varpspelet eller propellern. Motorn saknade backslag men båten förde alltid fast maskinist som reviderade motorns rotation vid backgång. Båten, som vid leveransen hade fått namnet GRÅBO efter flottningsföreningens skiljeställe i Oleby, var den första större motorbåt som införskaffades av Fryksdalens Flottningsförening, och användes främst för bogsering av virke i närheten av skiljestället. Under andra världskrigets när flytande motorbränsle var en bristvara, demonterades Bolindermotorn för att ge plats för en Nash lastbilsmotor som drevs med gengas. Lastbilsmotorn, som i bensinutförande hade varit en ”hundrahästare”, monterades bakfram för att rotationsriktningen skulle passa den högergängade propellern. Det sades att gengasdriften fungerade ganska bra när man använde varpspelet, men vid direkt bogsering med propellerkraft gick det sämre.

Vid krigets slut beställdes en ny dieselmotor från Svenska Maskinverken i Södertälje. På grund av en arbetsmarknadskonflikt kunde inte motorn levereras samma år, utan den gamla Bolindermotorn plockades fram ur ett förråd och sattes in i båten igen inför säsongen 1945. Påföljande år, 1946, kunde den nya Ellwe-motorn levereras. Detta var en tvåcylindrig tvåtakts högtrycksdiesel på 70 hästkrafter. I samband med motorbytet byggdes båten om till ren bogserbåt. Varpspelet togs bort och båten försågs med trädäck och en liten enkel styrhytt. I samband med ombyggnaden ändrades även båtens namn, från GRÅBO till FRYKEN 2, och kom därmed att ingå i flottningsföreningens löpnummerserie för mindre bogserbåtar. Under vintern 1959-60 genomfördes nästa större ombyggnad. Ellwe-motorn fick nu ge plats för en sexcylindrig Volvo-Penta MD 96 på 127 hästkrafter. Skrovet försågs med helsvetsat plåtdäck och avgasröret drogs ut i aktern. Vid samma tillfälle utbyttes den spartanska styrhytten mot en större hytt som var beklädd med mahognypanel. Båten kom nu att användas allt mer för bogsering av ägarsorterat timmer från skiljestället till olika sågverk i närområdet. Bogsering av virke för vidare befordran ut ur Fryken via Norsälven, ombesörjdes fortfarande av andra och större bogserbåtar.

Efter 1966 års flottningssäsong var det meningen att all verksamhet inom Fryksdalens flottningsförening skulle avvecklas. Ett visst behov av virkesbogsering förelåg under avvecklingsperioden och därför behöll man den gamla bogserbåten Billerud och den lite modernare Fryken 2. Efter den svåra höststormen 1969 ökade volymen på det sjöbogserade virket. Nu kom Fryken 2 till användning även vid långbogsering ända ner till kraftverksdammen vid Frykfors. Från och med 1970 stationerades båten i Sunne, även om Oleby ännu var båtens officiella hemmahamn. I anslutning till före detta Sundsviks ångsåg, nära Sunne centrum, fanns en anläggning för barkning och dimensionssortering av sågtimmer. Det sorterade timret bogserades till de tre sågverk som ägde sorteringsanläggningen gemensamt. Längst distans var det till Hannäs såg nere i Kils kommun. Något kortare sträcka var det till Tossebergs såg i Stöpafors norr om Sunne och allra närmast låg Lerans såg, i nedre delen av Sunnesundet. Den femtonåriga Volvo-Pentamotorn började bli sliten och 1975 ersattes den av en marinkonverterad f.d. lastbilsmotor, en Volvo TD 100 på 250 hästkrafter. Efter motorbytet var Fryken 2 den starkaste bogserbåten på Fryken någonsin – åtminstone om man ser till antalet hästkrafter. Den nya motorn hann dock inte användas särskilt länge.

I slutet av 1970-talet förlorade flottningsföreningen en stor del av bogseringsuppdragen när både Hannäs och Tossebergs sågverk blev nedlagda. Lerans såg skaffade samtidigt en egen mindre bogserbåt och bogserade därefter sitt timmer i egen regi. Fryken 2 lades upp på land 1980 för skrovöversyn och bottenmålning och kom därefter kom inte i sjön mera. Den relativt nya motorn demonterades för att flyttas över och monteras in i Klarälvens Flottningsförenings bogserbåt Grimmen. Fryken 2 blev liggande kvar på land till 1982 då hon upptäcktes av en båtintresserad privatperson från Lidköping som såg henne som sin drömbåt, och som ämnade bygga om henne till fritidsbåt med ångbåtsutseende. Flottningsföreningen var vid förfrågan beredd att sälja båten och det blev affär. Efter en lång och mycket grundlig reparation och ombyggnad lär Fryken 2 finnas kvar i Lidköping ännu 2007.
Text: Håkan Larsson


Motorvarpbåten GRÅBO, fick inledningsvis ett enkelt tak av korrugerad plåt.
Teckning av Håkan Larsson

GRÅBO fortfarande som varpbåt, har här fått en ny överbyggnad som ger bättre skydd för besättningen men som knappast förbättrar utseendet.
Foto: Alexander Englunds saml. via Håkan Larsson

FRYKEN 6, FRYKEN 2 och FRYKEN 1 (ex. Ajco), vid båthusbryggan i Gråbo i mitten av 1950-talet. Fryken 2 har nu fått en styrhytt och svart skrovfärg som flertalet av de större bogserbåtarna på Fryken.
Teckning av Håkan Larsson

Besättningen på FRYKEN 2 lägger fast timmer som har bogserats från skiljestället Oleby, tvärs över Fryken till Notnäs ångsåg. Beskuren detaljbild.
Foto: Tord Särnmark via Håkan Larsson

Panoramabild över Frykens norra ände, våren 1959. Passagerarbåten SELMA LAGERLÖF, här på provtur med sin nya dieselmotor, passerar mellan ”bommar” med lösvirke och buntat virke. Detta år kom att bli Selma Lagerlöfs sista trafiksäsong och FRYKEN 2 fick ett nytt utseende nästa år.
Foto: Tord Särnmark via Håkan Larsson

Utsikt från hembygdsgården Kollsberg i Torsby. FRYKEN 2 bogserar en ringbom över Fryken.
Kolorerat vykort i Håkan Larssons saml.

FRYKEN 2 vid Gråbobryggan, fotograferad i juli 1968 med en alldeles ny instamatickamera
Foto: Håkan Larsson

På hösten 1969 fick FRYKEN 2 problem med propelleraxeltätningen och lyftes upp i traverskranen i Frykfors för reparation. Foto i februari 1970.
Foto: Håkan Larsson

Buntlyftverket i Frykfors, som ännu finns kvar men inte längre i driftsskick, ingick i ett unikt transportsystem där buntat virke kunde transporteras i obruten form från Oleby i norra Värmland till köparnas industrier nere vid Vänern. Ett liknande buntlyftverk finns också i Edsvalla, nedströms Frykfors. Foto i februari 1970.
Foto: Håkan Larsson

Efter reparationen stationerades FRYKEN 2 i Sunne. Eftersom arbetet utfördes av verkstadspersonal från Klarälvens Flottningsförening i Forshaga, målades skrovet i samma gröna färg som användes på deras egna båtar. Här är FRYKEN 2 fotograferad i Sunne under februarilovet 1971.
Foto: Håkan Larsson

Siluettbild av FRYKEN 2, tagen med syfte att få en bra förebild för ett modellbygge i skolslöjden. I bakgrunden ses f.d. Sunne Bryggeri som revs något år senare för att ge plats för nya bostäder. Foto: februari 1971
Foto: Håkan Larsson

Det nybarkade sågtimret bars fram till kajkanten, med hjälp av en stor truck, där ett par kättingar slogs om runt virket. Närmast föregående bunt knuffas ut av trucken som här kommer med nästa bunt. Skrivaren av dessa rader betraktar skådespelet på nära håll. Februari 1971.
Foto (pappa) Ingemar Larsson, under februarilovet 1971, via Håkan Larsson

Vid Sundsvik i Sunne buntades det barkade och dimensionssorterade sågtimret för vidare befordran med bogserbåt, som i detta fall var FRYKEN 2. Februari 1971.
Foto: Ingemar Larsson

FRYKEN 2 manövreras ut från sin kajplats i Sunne av skepparen Alexander Englund, en aprilmorgon 1972
Foto: Håkan Larsson

Alexander backar ner FRYKEN 2 mot det väntande timmersläpet i Sunnesundet
Foto: Håkan Larsson

Släpet är kopplat och Alexander har börjat släppa ut bogsertrossen.
Foto: Håkan Larsson

Alexander får hjälp av sorteringsverkets egen lilla bogserbåt, LILL-HARALD. Den ombyggda före detta varpbåten kallades så för att föraren hette Harald och för att det långt tidigare hade funnits en stor bogserbåt på Fryken som hette Harald
Foto: Håkan Larsson

Bogsertrossen är sträckt och FRYKEN 2 har börjat bogseringen uppåt i sundets svaga motström.
Foto: Håkan Larsson

Skepparen på FRYKEN 2, Alexander Englund, äntrar bogserbåten Billerud för att låna järntråd. Billerud låg vid tillfället utanför före detta Sundsviks ångsåg i Sunne. Till höger, under broarna, skymtar rundtursbåten FRYKSDALINGEN. Maj 1972.
Foto: Håkan Larsson

FRYKEN 2 med ett timmersläp på väg mot Tossebergs såg, fotograferad 1972 vid Spelnäs norr om Sunne
Foto: Håkan Larsson

En disig gryningsbild av FRYKEN 2 i Sunne, mars 1974.
Foto: Håkan Larsson

FRYKEN 2 vid Sundsviks virkessortering i centrala Sunne - juli 1974.
Akter om FRYKEN II skymtar sorteringsanläggningens egen lilla bogserbåt, som informellt kallades "LILL-HARALD". Det är ex. VARPBÅT 9 hos Fryksdalens Flottningsförening, tillv. Lidwall & Söner nummer 142, levererad 1952.
Foto: Olle Renck i Christer Samuelssons saml.

Under 1970-talet besökte FRYKEN 2 sin gamla hemmahamn i Oleby allt mera sällan. Sent en söndagskväll i augusti 1977 upptäckte båtentusiasten att FRYKEN 2 låg vid Gråbobryggan. ”–Snabbt hem efter kameran för att fånga motivet i det sista kvällsljuset!” Bakom FRYKEN 2 skymtar BILLERUD.
Foto: Håkan Larsson

Tillfället gav en unik chans att fånga Fryksdalens Flottningsförenings samtliga tre bogserbåtar på en och samma bild. Förutom FRYKEN 2 och BILLERUD syns också FRYKSDALEN bortanför aktern på FRYKEN 2. Påföljande morgon avgick alla tre båtarna med varsin bogsering, och FRYKEN 2 besökte inte Oleby någon mer gång efter detta tillfälle.
Foto: Håkan Larsson

FRYKEN 2 togs upp på land i Sunne för skrovöversyn och bottenmålning1980
Foto: Håkan Larsson

Eftersom bogseringsuppdragen hade minskat blev FRYKEN 2 blev stående kvar på land en längre tid. Foto, taget från Billerud som passerade Sunnesundet 1980.
Foto: Håkan Larsson

FRYKEN 2 i Lidköping
Foto: Hans Bleeker

FRYKEN 2 i Lidköping - 18 november 2013
Foto: Hans Bleeker

Foto: Hans Bleeker

FRYKEN 2 och JIM
Foto: Hans Bleeker


Tillbaka till Fryken
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan