Fryksände kyrka

Fryksände kyrka är centralt belägen i den nordvärmländska centralorten Torsby och ingår i Fryksände kyrkliga samfällighet som omfattar församlingarna Fryksände, Lekvattnet, Vitsand och Östmark. Fryksände kyrkliga samfällighet ingår i Karlstads stift. Den nuvarande kyrkan är den fjärde kända kyrkobyggnaden i Fryksände socken. Den första medeltida kyrkan skall ha legat intill Röjdälvens mynning vid Frykens norra strand. Den andra kyrkobyggnaden syns på en karta från 1645, där den låg på en liten kulle, sydväst om den nuvarande kyrkan. Den tredje kyrkan som invigdes 1745, men revs 1899 sedan den nya kyrkan tagits i bruk, låg på ”Gamla kyrkogården”, i nära anslutning till den nya kyrkan.

Den nuvarande kyrkan ritades av arkitekten Adrian Crispin Peterson och uppfördes i tegel 1896 – 1898. Invigningen förrättades den 17 juli 1898. Kyrkan har ett treskeppigt långhus, korsarmar i norr och söder, tresidigt avslutat kor och ett resligt västtorn och är byggd i tegel i nygotisk stil. Redan efter tre decenniers användning genomgick kyrkobyggnaden en större renovering och ombyggnad, denna gång ritad av arkitekten Bror Almqvist från Stockholm.

Kyrkobyggnadens exteriör förändrades till viss del men dess interiör byggdes om och förnyades nära nog fullständigt under åren 1926 – 1927. Det ursprungliga skiffertaket ersattes av bandfalsad kopparplåt och korets övre väggpartier förändrades till en modernare och renare stil. Invändigt ersattes de tidigare valven av ornamenterad träpanel mot tegelslagna och vitputsade valv, och det tidigare trägolvet, som hade börjat anta röta, byttes ut mot ett isolerat tegelgolv. Samtidigt ersattes de två vedkaminer som hjälpligt hade värmt upp kyrkan, mot elektrisk uppvärmning. Vid samma tillfälle försågs kyrkan med två nya klockor. När kyrkan var nybyggd 1898 hade den fått ”ärva” den förutvarande kyrkans klockor. Dessa ansågs nu vara för små och ha allt för vek klang. Den gamla kyrkans storklocka från 1672 kopierades, göts om och återuppstod, något förstorad (nu 750 kg), som den nya lillklockan. Den förutvarande lillklockan flyttades ner till en plats bakom koret i kyrkan.

Vid kyrkans ombyggnad hade man anskaffat en ny ”storklocka” med en vikt av 1300 kg. Denna klocka bär namnet ”Siriklockan” och har fått sitt namn efter en kvinna, ”Siri i Bada” som antas ha levat under medeltiden. Sägnen berättar att Siri under en vandring till sin sätervall gick vilse i skogen och hon gav då ett löfte att sockenkyrkan skulle få hennes egendom, om hon åter kunde nå sitt hem. Kyrkans klockor ledde henne åter till bygden och hon uppfyllde sitt löfte. Troligen hände detta under medeltidens senare del. Avkastningen från hennes donation, skogsfastigheten Långsjöhöjden eller ”Siritegen”, har bekostat en stor del av kyrkans renovering och ombyggnad. Till minnet av ”Siri i Bada” ljuder Siriklockan i kyrkans höga tornspira över omgivningen varje vardagsmorgon klockan sju.

Text: Håkan Larsson


Foto av den närmast föregående 1700-talskyrkan som revs 1899.
Foto: okänd på foto i kyrkan

Foto: okänd på foto i kyrkan

Fryksände kyrka, en solig höstförmiddag 2012.
Foto: Håkan Larsson

Vy från söder. Här kan man se att det blänker om kyrkans tak som har lagts om under våren och sommaren 2012.
Foto: Håkan Larsson

Kyrkan, sedd ur en något ovanlig vinkel, i grodperspektiv från nordväst.
Foto: Håkan Larsson

Den ståtliga gravvården över skalden Oscar Stjerne (1873 – 1917) i förgrunden, med Fryksände kyrka i fonden.
Foto: Håkan Larsson

Fryksände kyrka i vinterskrud, sedd från norr.
Foto: Håkan Larsson

Kyrkan är högt belägen och utgör ett väl synligt riktmärke i hela Torsby tätort.
Foto: Håkan Larsson

Torsby, med Fryksände kyrka i centrum, sedd från europaväg 45.
Foto: Håkan Larsson

Vy från sydväst.
Foto: Håkan Larsson

Här ses Fryksände kyrka från den diametralt motsatta sidan, från nordost.
Foto: Håkan Larsson

Fryksände kyrka, sedd från Tingshusgatan, som leder västerut från kyrkan.
Foto: Håkan Larsson

Vy från nordväst.
Foto: Håkan Larsson

Kvällstid är Fryksände kyrka fasadbelyst. Tornurets urtavlor består av mjölkvitt glas som är belysta inifrån med gult ljus.
Foto: Håkan Larsson

Koret i Fryksände kyrka.
Foto: Håkan Larsson

Läktarorgeln, med ursprunglig fasad från 1898, försågs med ryggpositiv vid en större om- och tillbyggnad som utfördes 1956 av Magnussons Orgelbyggeri i Göteborg. Orgeln omfattar idag 42 stämmor och är därmed en ovanligt stor orgel, sett i landsortsperspektiv. En ny renovering och ombyggnad av orgelverket är projekterad 2012.
Foto: Håkan Larsson

I samband med ett omfattande restaureringsarbete som genomfördes året innan Fryksände kyrkas hundraårsjubileum i juli 1998, tillkom en kororgel, byggd av Robert Gustavssons Orgelbyggeri.
Foto: Håkan Larsson

Fryksände kyrka i Torsby - 1 augusti 2018
Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Altaruppsatsens nederdel är från 1709, övre delen från 1778 är gjord av bildhuggare Isak Schullström.
Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Predikstolen från 1778 är gjord av bildhuggare Isak Schullström.
Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Altarskåp från slutet av 1400-talet. Satt i kyrka nummer två.
Gud Fader i mitten flankeras av S:t Erik och S:t Olav. På ena dörren Kristus som smärtornas man och på den andra den helige Brynolf, som var biskop i Skara stift 1278-1317.
Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Föregående kyrkas (1745-1899) tornspira. Klotet är original resten är kopior byggda 2004 av Bror Bäckström.
Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto: Lars Johnson - 1 augusti 2018


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan