Fader vår

Foto: Lars Johnsonn


Fader vår - 1200-talet

Fadher war i himirike: hælecht hvis
Þit namn. tilkom os Þit rike: wardhe Þin wili
hær i jordriki, swa sum han warder i
himiriki. wair daglict bröd gif os idagh: oc
lfirlaat os wae mis germingar, swa sum
wi firilaatum Þem sum bruttikke æru wider
os. oc lait os oei ledhæs i frestelse: ut æn
frælsæ os af illu. Amen.


Fader vår cirka år 1300

Fadher war i himiriki hælecht huais
Þitt namn, tillkommi os Þit rike. war-
dhe Þin wili hær i jordhriki swa sum
han warder i himiriki. wart dagliet
brød gif os i dagh. oc firilaat os waree
misggerningæ swa sum wi firilatum Þem
sum brutlike æru wider os. oc laat os
æi ledhæs i frestelse. vtan frælsæ os af
illu. Amen.


Fader vår cirka år 1500:

Fader waar som är j himblom
hälgat wari thit nampn. Tilkome
thit rijke. Warde thin wili swa i
jorderijke som j hijmmerrijke. Gif
oss i dagh waart daghlighit brödh.
Ok forlaat oss waara synder som
wij oc folaatom thöm mothe oss
bryta. Ok leedh oss eij j frästilse,
Wtan frälsa oss aaff ondho. Amen.


Fader vår - Gustav Vasas bibel år 1541:

Fadher wår som äst j himmelen.
Helghat warde titt nampn.
Tilkomme titt Rike.
Skee tin wilie så på jordenne som j himmelen.
Giff oss j dagh wårt daghligha brödh.
Och förlåt oss wåra skulder, såsom ock wij förlåtom them oss skyldighe äro.
Och inleedh oss icke j frestelse.
Vthan frels oss jfrå ondo.
Amen.


Fader vår - Karl XII:s bibel bibel år 1703:

Fader wår, som äst i himlom,
helgadt warde ditt Namn.
Tilkomme ditt rike: Ske din wilje, såsom i himmelen, så ock på jordene.
Gif oss i dag wårt dagliga bröd:
Och förlåt oss wåra skulder, såsom ock wi förlåte dem oss skyldige äro.
Och inled oss icke i frestelse;
utan fräls oss ifrån ondo.
Amen.


Fader vår - 1800-talet. Användes i Runtuna kyrka 28 aug 2016 när gudstjänsten firades enlig 1809 års gudstjänstordning.

Fader Wår, som äst i himlom!
helgat warde Ditt namn:
tillkomme Ditt rike: ske Din wilje,
såsom i himmelen, så och på jorden:
wårt dagliga bröd gif oss idag:
och förlåt oss wåra skulder,
såsom ock wi förlåte dem oss skyldige äro:
och inled oss icke i frestelse.
utan fräls oss ifrån ondo;
ty riket är Ditt, och makten
och härligheten i ewighet.
Amen.


Fader vår - 1917 års bibelöversättning:

Fader Vår, som är i himmelen
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag,
och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.
Amen.


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan